A

B

C

D

F

G

H

K

M

N

Q

S


What Is The Province Of Balkh ?
Ans: Balkh Province
What Is The City Of Balkh ?
Ans: 77,000
What Is The Timezone Of Balkh ?
Ans: + 4.30
What Is The District Of Balkh ?
Ans: Balkh District
What Is The Climate Of Balkh ?
Ans: Bsk
What Are The Co-ordinates Of Balkh ?
Ans: 36.758055555556,66.898888888889
© 2020 Vimarsana