มหาว ทยาล ย : Live Updates Every Minute from 25K+ News Agencies Across the Globe

Date : 20210114

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม เช ยงใหม มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Date : 20210114

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม เช ยงใหม มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Date : 20210112

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม เช ยงใหม มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Date : 20201224

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม เช ยงใหม มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Trending Now

Ashley Biden

Gamestop

Qanon

Nick Sirianni

Ted Thompson

Dwayne Haskins

Liverpool

Pence

Steph Curry

Joel Embiid

Small Cell Carcinoma

Cole Anthony

Jfk

Donald Trump

Bill Clinton

Lady Gaga

Doug Emhoff

Julie Payette

Jojo Siwa

Ford Stock

Jacynthe Rene

Andrew Jackson

Amanda Bynes

Riverdale Season 5

Howard University

Amanda Gorman

Bernie Sanders

Sylvie Meis

Laura Muller

Eintracht Frankfurt

Riverdale

Paulo Sousa

Linda Zervakis

Mytheresa

Nathalie Delon

Olivier Veran

Generation Identitaire

Jessica Aidi

Christine Angot

Restaurant

Anouchka Delon

Amel Bent

Haley Joel Osment

Katy Perry

Marble Mania

Nec

Manchester United

Robin Martens

Storm

Rob Jetten

Atletico Madrid

Abdelkader Benali

Vanuatu

Dennis Schouten

Lieke Marsman

Antifa

Sport

Valencia

Ceara

Vila Nova

Ernesto Araujo

Athletic Bilbao

Mario Gomes

Guga Chacra

Real Madrid

Poco M3

Sulawesi Utara

Copa Del Rey

Rachel Vennya

Listyo Sigit Prabowo

Vicente Fernandez

Atletico De Madrid

Avni Yildirim

Alejandro Speitzer

Mario Gutierrez

Asamblea

Cesar Chavez

Aracely Arambula

Lo Vasa Olvidar

Lazio

Adem Ljajic

Gs

Fb

Ankaragucu

Earthquake Today

Barack Obama

Jill Biden

Stephen Curry

Juventus Napoli

Napoli

Blackout Challenge

Alan Friedman

Morgan

Tomb Raider Film

Francesca Barra

Liverpool Burnley

Snap Result

Earthquake

The White Tiger

Serum Institute Of India

Rrb

Jack Ma

Rhea Chakraborty

Ipl 2020

Devoleena Bhattacharjee

Nacional

Atletico

Covax

Jennifer Lopez

Atalanta

Snoop Dogg

Melania Trump

Nazri Aziz

National Hug Day

Garth Brooks

Iebc

Manu

Martin Odegaard

Manchester

Besiktas

Al Ahly

Barron Trump

Ronald Reagan

Jackson Mthembu

Perjury

Fenerbahce

Siv Ngesi

Ace Magashule

Amazulu Fc

Us Surgeon General Jerome Adams

Dr Jill Biden

Juventus

Lawrence Wong

Teo Heng

Biden Inauguration

Diego Lopes

Obama

Jen Psaki

Collin Sexton

Paula Badosa

Liverpool Fc

Din Tai Fung

Double Demerits

Mike Pence

Mick Norcross

Priti Patel

Mark Labbett

Gavin Williamson

Woke

Lfc

Shaun Williamson

Pancreatic Cancer