Live Breaking News & Updates on มหาว ทยาล ย

SEEN ม.พะเยา รับรางวัล Green Youth ระดับประเทศ ประจำปี

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา

Nonthaburi , Thailand , Phayao , Belarus , Board-energy , Hotel-grand-rick , University-phayao , University-phayao-province , Environment-ministry , Center-youth , Phayao-province ,

สวนดุสิตโพลเผยความต้องการคนไทยให้รบ.เร่งคุมโควิด-จัดหาวัคซีนมีประสิทธิภาพให้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด 19 กลุ่มตัวอย่าง 1,510

Thailand , Bang-last-university , Bang-last , Thailand-recovery , มหาว-ทยาล-ย ,

ดุสิตโพลเผยยุคโควิดรายจ่ายเพิ่ม-คนนำเงินออมมาใช้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด 19"

Thailand , Belarus , Lotus , Alcoa , Bang-last-university , Bang-last , Alcoa-david , August-belarus-providence , Alcoa-people , มหาว-ทยาล-ย ,

เครือข่ายโรงพยาบาลในแคนาดาประกาศเลิกจ้างพนักงานไม่ฉีดวัคซีนโควิดภายในต.ค.

เครือข่ายโรงพยาบาลในเมืองโตรอนโตของแคนาดาเปิดเผยในวันศุกร์ (20 ส.ค.) ว่า จะเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด

Canada , Toronto , Ontario , Phrae , Thailand , Center-canada , Alcoa , Donetsk-council , Hospital-canada , Alcoa-david , Canada-private ,

ผู้เชี่ยวชาญชี้อัตราการติดโควิดในเรือนจำสหรัฐสูงถึง

แดเนียล วอลเลซ รองศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของมหาวิทยาลัยแอริโซนาเปิดเผยว่า อัตราการติดเชื้อโควิด 19

United-states , Australia , Arizona , Phrae , Thailand , Daniel-newton , Alcoa , Justicea-university-arizona , Alcoa-david , University-arizona-private , Connecticut-river-sebastopol , Phrae-province ,

Piny Ly ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย UTS นักกฎหมายชาวออสเตรเลีย-กัมพูชา

Piny Ly ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจและนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ (University of

Beijing , China , Australia , Hong-kong , Sydney , New-south-wales , Toronto , Ontario , Canada , Phnom-penh , B11- , Cambodia ,

วิจัยอังกฤษชี้วัคซีนไฟเซอร์-แอสตร้าฯป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้น้อยลงหลังฉีด 3

มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดเผยผลวิจัยล่าสุดระบุว่า วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์/บิออนเทค และวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า

Oregon , United-states , Phrae , Thailand , University-ford-motor-company , Ford-motor-company , Alcoa , Phrae-province , Congo-ontario-cheyne , มหาว-ทยาล-ย , ஓரிகந் ,

ยุคเฟื่องฟู'โลจิสติกส์' ในยุคโควิด-19 เติบโตสวนกระแสอุตสาหกรรมอื่น

'โลจิสติกส์' หนึ่งอุตสาหกรรมที่รอดในช่วงโควิด-19 ด้วยอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในยุคที่ทุกคนต้องอยู่ในบ้าน ทำให้การขนส่งเป็นตัวเชื่อมสังคม ประเทศ

Thailand , Toronto , Ontario , Canada , Barcelona , Comunidad-autonoma-de-cataluna , Spain , Sochi-mani , College-barcelona-chi-logistics , Institution-education , Man-power , Institute-education ,

โครงการ Knight-Hennessy Scholars โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

โครงการ Knight Hennessy Scholars (https://kh.stanford.edu/) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประกาศรายชื่อนักศึกษากลุ่มใหม่จำนวน

United-states , United-kingdom , Phrae , Thailand , University-stanford , Army-united-states , Higher-educationd-university-stanford , Higher-education-in-college , College-or-university , Shopa-international , Stanford-university ,

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Chiang-mai , Thailand , Chiang-mai-university , Information-technology-service-center , Mai-university , มหาว-ทยาล-ยเช-ยงใหม , ม-เช-ยงใหม , มหาว-ทยาล-ย , มช , มหาว-ทยาล-ยเช-ยงใหม-ม-งสร-างสรรค-ส-งคมท-งแวดล-อมท-ด-งคมแห-งส-ขภาพ-และผ-งอาย-ขภาพด-ร-กษาว-ฒนธรรมล-านนาและพ-ฒนาเศรษฐก-จท-ย-งย-น-พร-อมวางแนวทาง-cmu-transformation-ก-าวใหม-มช-สน-บสน-นการศ-กษาร-ปแบบใหม-งเสร-มการเร-ยนร-ตลอดช-ว-ต-ผล-กด-นการนำเทคโนโลย-มาพ-ฒนาการดำเน-นงานต-างๆ-เพ-อเป-นมหาว-ยแห-งนว-ตกรรมต-นแบบเพ-อช-มชน-และร-วมพ-ฒนาส-งคมอย-างย-ตบ-ณฑ-ตท-ค-ณธรรม-ณภาพและม-ท-กษะการเป-นพลเม-องโลก-จ-ยเพ-อความเป-นเล-ศและนว-ตกรรม-บร-การว-ชาการท-เก-ดประโยชน-แก-งคม , சியாங்-மை ,