มหาว ทยาล ยเช ยงใหม : Live Updates Every Minute from 25K+ News Agencies Across the Globe

Date : 20210114

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university ม เช ยงใหม มหาว ทยาล ย มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Date : 20210114

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university ม เช ยงใหม มหาว ทยาล ย มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Date : 20210112

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university ม เช ยงใหม มหาว ทยาล ย มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Date : 20201224

Source : cmu.ac.th

News Article : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

Additional Keywords :

Chiang mai Thailand Chiang mai university Information technology service center Mai university ม เช ยงใหม มหาว ทยาล ย มช มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ม งสร างสรรค ส งคมท งแวดล อมท ด งคมแห งส ขภาพ และผ งอาย ขภาพด ร กษาว ฒนธรรมล านนาและพ ฒนาเศรษฐก จท ย งย น พร อมวางแนวทาง cmu transformation ก าวใหม มช สน บสน นการศ กษาร ปแบบใหม งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต ผล กด นการนำเทคโนโลย มาพ ฒนาการดำเน นงานต างๆ เพ อเป นมหาว ยแห งนว ตกรรมต นแบบเพ อช มชน และร วมพ ฒนาส งคมอย างย ตบ ณฑ ตท ค ณธรรม ณภาพและม ท กษะการเป นพลเม องโลก จ ยเพ อความเป นเล ศและนว ตกรรม บร การว ชาการท เก ดประโยชน แก งคม

Trending Now

Harry Brant

Mypillow

Joe Exotic Pardon

Mega Millions Drawing

Mac Miller

Dolly Parton

Tiffany Trump

Don Sutton

Chelsea

Sarah Thomas

Gme

Janet Yellen

Amber Alert

Netflix Stock

Julian Assange

Miami Heat

Dr Rachel Levine

Randy Rainbow

Beau Biden

Stephanie Seymour

Canucks

Joe Exotic

Jared Porter

This Is Us

Shubman Gill

Snow Squall

Alex Len

My Pillow

Rachel Levine

Heidi Klum

Melania Trump

Heath Ledger

Fussball Bundesliga

Mr And Mrs Smith

Catherine Rich

Joe Biden

Fernando Torres

Zlatan

Ana De Armas

Marielle De Sarnez

Line Renaud

Dortmund

Jamel Debbouze

Matt Damon

Psv

Pieter Omtzigt

Jamal Ben Saddik

Leicester City Chelsea

Lange Frans

Peaky Blinders

Joran Van Der Sloot

Hans De Boer

Carla Diaz

Luciano Hang

Karol Conka

Hpv

Lakers

Maria Flor

Queer

Lechia Gdansk

Xenophobia

Arsenal Vs Newcastle

Nadin Amizah

Won Jin Ah

The Grey

Ulsan Hyundai

Argentina

Bundesliga

David Richardson

Borussia Dortmund

Edgar Allan Poe

Jose Alfredo Jimenez

Janis Joplin

Blue Monday

Martin Luther King

Ben Affleck

Roma

Trabzonspor

Milan

Noah Beck

Park Si Yeon

Acie Law

Biden Inauguration

Up Dnd Accord

Kevin Porter Jr

Lapu

Ex

Vanessa Sierra

Harley Davidson

San Sebastiano

Paolo Bonolis

Michelle Hunziker

Letizia Moratti

Jungle

Tonya

Benno Neumair

Rampage

Leicester City Vs Chelsea

Crpf

Rishabh Pant

Pubg Mobile India

Guru Gobind Singh Jayanti

Maharana Pratap

Neet 2021 Syllabus

Varun Tej

Guru Gobind Singh

Sajid Khan

Ac Milan

Cisf

Mindtree Share Price

Ssc Nic

Madhya Pradesh

Sbi Po 2021 Result

Irfc Ipo

Reinaldo Rueda

David Alaba

Procuraduria General De La Nacion

Guillermo Murillo

Yeison Jimenez

Classroom

Meet

Biden

Moe

Zheng Shuang

Maqis

Bangladesh Vs West Indies

Raila Odinga

Mamelodi Sundowns

Drake

Anne Kananu

Lil Wayne

Shudufhadzo Musida

Southampton Fc

Psl

Ice Cream

Carl Niehaus

Bhodloza Nzimande

Abdul Bhamjee

Zooey Deschanel

Brooklyn Nets

Arsenal

Lawrence Wong

Lgbt

Solarwinds

Mlk Day

Man Utd

Phil Spector

Michael Boulos

A League

Hitman 3

Yulia Putintseva

Miranda Kerr

Us Inauguration

Jill Halfpenny

Game

Stephen Bear

Derby County

Peter Andre

Bulletproof

India Vs Australia

Euan Blair